Bestyrelser, medlemmer, drift og støtte

Foreningen Ørslev Kloster står for driften, restaureringerne og udviklingen af Ørslev Klosters bygninger og omgivelser. Foreningen har fået overdraget brugsretten til klosteret af Komtesse Olga Sponnecks Legat, som blev stiftet efter komtessens død i 1964 for at sikre stedets bevarelse og drift og for at realisere hendes ønske om oprettelsen af et arbejdsrefugium – "et dansk San Cataldo" - til videnskabsfolk, forfattere og kunstnere.

 

 

Bestyrelsen i Komtesse Olga Sponnecks Legat

Komtesse Olga Sponnecks Legat består af en selvsupplerende bestyrelse, som bidrager med råd, vejledning og et årligt økonomisk driftstilskud til klosterets drift ud fra renteafkastet af komtessens formue.

Jenny Østergaard Schütte
Formand, advokat
E-mail: 
jennyoestergaard@gmail.com


 

Annette Vilhelmsen
Direktør, Tietgen
E-mail:
anvi@tietgen.dk

Britta Andersen
Tidl. Direktør, Gl. Estrup Herregårdsmuseum og Dansk Center for Herregårdsforskning
E-mail: 
brittaandersen4@gmail.com

Ingeborg Svennevig
Forstander, Odder Højskole
E-mail:
ingeborgsvennevig@gmail.com

Fra venstre: Jenny Østergaard Schütte (med baby ;)), Ingeborg Svennevig, Britta Andersen og Louise Pedersen (nu afløst af Annette Vilhelmsen). På restaureringsbesigtigelse juni 2021.

Foreningen Ørslev Kloster

Foreningen Ørslev Kloster bestyrelse vælges dels af legatbestyrelsen og dels af den årlige generalforsamling ud fra foreningens vedtægter.

Over 600 medlemmer

Foreningens medlemstal stiger støt og rummer medlemmer fra det meste af verden og fra lokalegnen, som alle er samlet omkring visionen om at sikre og udvikle klosteret som både arbejdsrefugium og en vigtig del af vores nationale kulturarv.

Drift og støtte

Ørslev Kloster drives som en professionel almennyttig forening med en nøje afbalanceret og styret drift, som støttes af Skive Kommune og Komtesse Olga Sponnecks Legat. Der arbejdes ud fra ønsket om at videregive og udvikle stedet som et af Europas førende arbejdsrefugier med en lige og økonomisk tilgængelig adgang for så mange som muligt med et konkret arbejdsprojekt.

For at dette vedvarende kan lykkes, skal klosteret være en vedkommende og aktiv del af samfundet lokalt og nationalt. Der er derfor sikret offentlig adgang til den nationale kulturarv på stedet med både klosteret, kirken og det samlede kulturmiljø, som stedet er en repræsentant for. For at sikre arbejdsroen sker adgang til bygningerne dog kun efter forudgående aftale med Ørslev Kloster.

Genetablering og udvikling af historie og arkitektur

Klosteret arbejder på at genaktivere og udnytte klosterets historie og arkitektur som kloster og gods som en aktiv ressource for nutiden, som kan bidrage til en ny samlende identitet for Limfjordsegnen i samarbejde med lokale erhverv og aktive interessegrupper.

Fondsstøtte

Et stort antal fonde bidrager med hjælp til at restaurere og udvikle Ørslev Kloster og dets omgivelser. Ørslev Kloster modtager som almennyttig forening også fradragsberettigede gaver fra private bidragydere, ligesom legatbestyrelsens tidligere formand Advokat Per Andreasen vederlagsfrit udfærdiger testamenter, hvori Ørslev Kloster betænkes. Da alle skal have økonomisk mulighed for at benytte sig af klosterets faciliteter, er økonomien stramt styret, hvorfor al støtte er meget kærkommen.

Generalforsamling

En gang om året er der generalforsamling på Ørslev Kloster, hvor alle foreningens medlemmer inviteres. Det er også på generalforsamlingen, der er valg til bestyrelsen. Foreningens vedtægter kan læses nedenfor sammen med den seneste årsberetning. Øvrige årsberetning samt foreningens regnskaber kan rekvireres ved at kontakte Ørslev Kloster.

 

Bestyrelsen i Foreningen Ørslev Kloster

Fra venstre: Marius Hansteen, Christian Vad Holm, Mette Herlev, Garry Keyes, Janne Fruergaard Keyes, Lone Thorborg Bech, Jenny Østergaard Schütte (med baby ;)), Christian Have, Birte Skov og Olav Nørgaard

Foreningen Ørslev Kloster

Formand for bestyrelsen:

Marius Hansteen
Museumsdirektør, Historie & Kunst, Københavns Kommune

Stormgade 20
1555 København V
Tlf. 21 17 15 78
E-mail:
Mariushansteen@gmail.com

 

Olav Nørgaard
Regionsrådsmedlem,
formand for Borgerforeningen i Hald

Fælledvej 17, Hald
7840 Højslev
Tlf. 29 44 54 38
E-mail: 
olav.noergaard@rr.rm.dk

 

Christian Have
Kreativ direktør og ejer,
Have Kommunikation

Hillerødgade 30B, 1. sal
2200 København N
Tlf. 40 50 96 20
E-mail: 
christian@have.dk

 

Jenny Østergaard Schütte
Advokat

Eskjær Hovedgaard
Eskjærvej 21
7870 Roslev
Mobil. 40 35 00 31
E-mail: 
jennyoestergaard@gmail.com

 

Birte Skov
Arkitekt MAA / specialkonsulent

Slots- og Kulturstyrelsen
Tlf. 22 83 77 37
E-mail: 
BIS@slks.dk

Lone Thorborg Bech
Økonomi- og administrationsdirektør
Herningsholms Erhvervsskole og Gymnasier, Herning
Tlf. 25 42 45 03
E-mail: lone.t.bech@live.dk

 

Christian Vad Holm
Byrådspolitiker
valgt af Skive Byråd

E-mail: viftrup.holm@gmail.com

 

Brugerrepræsentant:

Mette Herlev
Kommunikations- & Udviklingsansvarlig hos TrygFondens Familiehus

Bispevej 43
8260 Viby J
Tlf. 22 30 85 52  

E-mail: mherlev@hotmail.com

 

Suppleant for brugerrepræsentanten:

Marianne Bundgaard Andreasen
Antropolog og Fysioterapeut

Emiliehøj 15
8270 Højbjerg
Tlf. 40 86 98 23
E-mail: 
mariannebundgaardandreasen@gmail.com

 

Klosterforvalter

Janne Fruergaard Keyes
Cand.mag. i Middelalderarkæologi og Europæisk Etnologi

Ørslev Kloster
Hejlskovvej 15
7840 Højslev
Tlf. 61 31 30 20
E-mail:
janne@oerslev-kloster.dk